എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പോരാ.

അല്ല..സത്യം ആണെന്നെ.എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പോരാ. ചിലപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ പലത്തെറ്റും പറ്റും പിന്നെ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ആണേൽ പറയേണ്ട.

ആ എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പോരാ. എന്നാൽ മലയാളത്തിലോ ബല്യ പരിജ്ഞാനം ഇല്ലതാനും എന്താ ചെയ്യുക. എന്നാലും എഴുതാൻ മൂന്ന് ഭാഷയും ഇഷ്ടാട്ടോ. പിന്നെ നാലാമത് ഒരെണ്ണം കേട്ടാൽ കുറച്ചൊക്കെ മനസിലാകും.

എന്നാലും ഇംഗ്ലീഷ് വിട്ട് ഒരു കളിയില്ല. മലയാളി ആയിപ്പോയില്ലേ.ഇപ്പൊ ജനനം മുതൽ കുട്ടിയോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണം എന്നാ അപ്പൻ - അമ്മാരുടെ ശാഠ്യം വേണല്ലോ. ഇംഗ്ലീഷ് വേണം.

പണ്ടൊക്കെ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ ആണ്. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുക. പിന്നെ അഞ്ചിൽ ഹിന്ദിയും. രസമാണ് ഈ പഠനരീതി. ഒരു കുർബാന പോലെ അത് കഴിയും. പിന്നെ പത്തും കഴിഞ്ഞു പ്ലസ്‌ടുവിന് , സിബിഎസ്ഇ , ഐസിഎസി പിള്ളേരുടെ കൂടെ എത്താൻ ഒന്ന് പാടുപെട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചെടുക്കും. മാർക്ക് വാങ്ങിയില്ലേൽ കരിയർ കോഞ്ഞാട്ട ആകും എന്നത് കൊണ്ട് വാശിക്ക് പഠിക്കും.

പിന്നെ എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് മയം ആണല്ലോ.ഇന്റർവ്യൂ തേങ്ങാ കോപ്പ് എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് മയം.അല്ല എന്തിനാ ഈ സർക്കാർ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നത്.

അല്ലേൽ ഈ മലയാളം മീഡിയം എന്തിനാ. ഒരു മാതിരി കളിപ്പീരല്ലേ ഇത്.

ആ ചുമ്മാ എന്തേലും എഴുതുക എന്നു തോന്നിയപ്പോ. എഴുതിയതാ. മലയാളത്തിൽ എഴുതിയപ്പോൾ ഒരു സുഖം. പണ്ട്‌ ആശാൻകളരിയിൽ മണലിൽ എഴുതിക്കഴിഞ് വിരലിൽ ഒരു തരിപ്പ് അനുഭവിക്കാറുണ്ട്. ആ സുഖം മലയാളം എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും കിട്ടും.

മലയാളത്തിന്റെ അത്ര പോരാ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് .ഈ മലയാളം ആയിരുന്നു ആ സായിപ്പ് ലോകം കീഴടക്കിയപ്പോ സംസാരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ....

--

--

A Quirky Ravenclaw 🚶 🔥Opinion Vlogger | Weird thinker 🦉 Posses intellectual level of curiosity beyond the utilitarian approach to knowledge ∆

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Able Chacko Elavumparayil

Able Chacko Elavumparayil

44 Followers

A Quirky Ravenclaw 🚶 🔥Opinion Vlogger | Weird thinker 🦉 Posses intellectual level of curiosity beyond the utilitarian approach to knowledge ∆