ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എഴുതുന്നത് ഒരു രസമാണ്. പക്ഷേ മടിക്കും ഒരു കുറവില്ല. എന്ത് എഴുതും എന്നതാണ്. പിന്നെ നോക്കുന്നത്. എല്ലാം വാരി വലിച്ച് എഴുതാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പോ പിന്നെ ഒരു അടക്കോം ഒതുക്കോം ഒക്കെ വേണം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മടിയാണ് എഴുതാൻ , ഇനി എല്ലാം എഴുതാം ഒരു മടിയും ഇല്ലാതെ എങ്കിൽ അല്ല വല്ല ദുർ പ്രതികരണങ്ങളും ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ഓവർ ചിന്ത ! ഫേസ് ബുക്കിൽ എഴുതി വെറുപ്പിക്കൽ ഒരിക്കൽ ഒരു ഹോബി ആയിരുന്നു. ദിനംപ്രതിയുള്ള സംഭവങ്ങളെ റിച്ച് ചുമ്മാ നമ്മുടെ പ്രതികരണം എഴുതുക അതായിരുന്നു ലൈൻ . പിന്നീട് അത് നിർത്തി ദേ ഇപ്പം പുതിയ മീഡിയം ലുക്ക് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാലോ ? എന്ന തോന്നൽ , ആരെങ്കിലും വായിക്കുകയോ എന്ന ഭീതി ഒന്നും വേണ്ടാ എന്ന് തോന്നുന്നു.

Able Chacko Elavumparayil

A Quirky Ravenclaw 🚶 🔥Opinion Vlogger | Weird thinker 🦉 Posses intellectual level of curiosity beyond the utilitarian approach to knowledge ∆